Algemene informatie

Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam

De Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam is
een instelling voor sociaal-cultureel werk voor alle
leeftijdgroepen en alle mogelijke doelgroepen.

Meer informatie »

Contactgegevens

Adres:

W.J. Tuijnstraat 15
1131 ZH Volendam

Telefoon:

0299 36 33 28

E-mail:

info@cbwedamvolendam.nl

 

Privacy Statement

Privacy Statement
Dit is het privacy Statement van Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam (CBW). Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënten effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt CBW uw persoonsgegevens.
CBW acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat u gegevens bij CBW veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.
Waarom heeft CBW een privacy Statement?
we hebben in dit privacy statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit privacy statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij u gegevens bewaren, en aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!
Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam:, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van CBW bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.
Op het moment dat uw persoongegevens door uzelf of door een derde met CBW gedeeld worden verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.
Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die CBW van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.
Aan wie verwerkt CBW persoonsgegeven?
Van alle personen met wie we contact hebben kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer klanten van CBW, ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of business partners van CBW.
Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe CBW omgaat met hun persoonsgegevens.
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is CBW, gevestigd aan W.J. Tuijnstraat 15 in Volendam. De verantwoordelijk is degene die formeel-juridische beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.
Waarvoor gebruikt CBW uw persoonsgegevens?
CBW mag enkel persoonsgegevens vanu verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:
-Uw toestemming;
– de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
– de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
CBW verwerkt uw gegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:
– Wij verwerken uw NAW gegevens, geboortedatum en bankrekeningnummer voor de inschrijving van cursussen en activiteiten. De geboortedatum is nodig om een deelnemer in de juiste activiteit te kunnen plaatsen. Uw NAW gegevens kunnen wij gebruiken om u te kunnen bereiken. Uw bankrekeningnummer gebruuiken wij om uw betaling te kunnen innen.
– Voor de kinderopvang en peuterspeelzalen vragen wij naast deze gegevens ook uw BSN nummer, en indien u in aanmerking komt voor subsidie van de gemeente vragen wij ook een inkomensverklaring. Deze gegevens worden alleen gebruikt om te bepalen of u recht heeft op een gesubsidieerde plek. Wij vragen toestemming aan u om deze gegevens door te geven aan de gemeente.
Hoe gaat CBW met uw persoonsgegevens om?
Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. Hiervoor heeft CBW een beleidsdocument opgesteld.
Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens
De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de algemene Verordening Persoonsgegevens. De autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.
Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP.De contactgegevens van de AP zijn:
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900-2001201
Veilig
Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft CBW passende technische en organisatorische maatregelen. Deze beveiligingsmaatregelen hebben wij vastgesteld in ons beveiligingsplan. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.
Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen CBW niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.
Melden van incidenten
Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed gegaan is met de bescherming van uw persoonsgegevens,of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijke ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we dit zo snel mogelijk weten.
Vertrouwelijk
Wij gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van CBW is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit ook eveneens door derden die door CBW ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met geheimhoudingsplicht.
Hoelang bewaren we uw gegevens?
CBW bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartemijn kan dus per doel verschillend zijn.
Verstrekken aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijkl niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.
CBW kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleend CBW haar medewerking.
Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie
CBW zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.
Persoonlijk contact met CBW
Veel contacten tussen u en CBW verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of Social media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.
Op verschillende manieren contact
Steeds vaker hebben klanten via e-mail,Social media (facebook, Twitter) of via www.CBWedamvolendam.nl contact met CBW. Ook chatten wordt ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van CBW. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door CBW worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.
Bezoek aan de website van CBW
Als u onze website bezoekt, registreren we geen IP-adres, bezoekgegevens en cookies.
Wat zijn uw rechten?
Wanneer CBW persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.
Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken
CBW verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.
Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.
Inzage in uw gegevens
Bent u klant bij CBW en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van Inzage’. Wij verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.
Recht op rectificatie
U heeft het recht om gegevens te rectificeren als u gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht om de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als de gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.
Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.
Recht op gegevenswissing
Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.
Recht op beperking van de verwerking
Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij u persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen.Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens door CBW onrechtmatig is.
Recht op bezwaar
Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door CBW kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.
Recht op dataportabiliteit
Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrewkken, wanneer u ons daarom verzoekt.
Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u ten allen tijde contact opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen een maand op uw verzoek.
Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.
Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.
Over dit Privacy Statement
CBW kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 2 april 2018. DE meest recente versie vindt u altijd op www.cbwedamvolendam.nl.
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neem dan gerust contact met ons op:
Stichting Club en Buurthuisawerk Edam Volendam
W.J. Tuijnstraat 15
1131 ZH Volendam
Email: info@edamvolendam.nl
Telefoonnummer: 0299363328